ACASC-Asian ICMC 2023 Organization Details

Committee

Chuanbing Cai (Chairman, China)

Hongwei Gu (Co-Chairman, China)

Wenge Chen (China)

Kohei Higashikawa (China)

Laifeng Li (China)

Quan Li (China)

Huajun Liu (China)

Ercang Luo (China)

Guangtong Ma (China)

Tao Ma (China)

Liming Qiu (China)

Min Qiu (China)

Ronghai Qu (China)

Timing  Qu (China)

Zhixiang Shi (China)

Meng Song (China)

Liangting Sun (China)

Hongli  Suo (China)

Bowan  Tao (China)

Yinshun  Wang (China)

Min Xu  (China)

Guo Yan (China)

Wanmin  Yang (China)

Xinmao Yin (China) 

Huadong Yong (China)

Yong Zhao (China)

Jun Zheng  (China)

Chao Zhou (China)

Zian Zhu (China)

Upendra Prasad (India)

 
 

 

 

International Organizing Committee

Liye Xiao(Chairman,China)

Ariando  (Singapore)

Chuanbing Cai (China)

Ho-Myung Chang (Korea)

Triptisekhar Datta (India)

Ali Gencer (Turkey)

Takanobu Kiss (Japan)

Hiroaki Kumakura (Japan)

Liangzhen  Lin (China)

Nick Long (New Zealand)

Yanwei Ma  (China)

Minwon Park (Korea)

Kenichi Sato (Japan)

Jun-ichi Shimoyama (Japan)

Hyung-Seop Shin (Korea)

PingXiang Zhang (China)

 

 
 

 

 

 

Scientific Program Committee

Local Organizing Committee

Chuanbing Cai (Chairman, China)

Xihua Zong (Co-Chairman, China)

Xiaomin Xie (Co-Chairman, China)

Jing Chen (China)

Haizheng Dang (China)

Fazhu Ding (China)

Houyang Guo(China)

Xianhui Ge (China)

Chen Gu (China)

Houyang Guo (China)

Yanqun Guo(China)

Zhiyong Hong (China)

Jianhua Liu (China)

Lixing You (China)

Jingye Zhang  (China)

Xize Zhang (China)  

Yue Zhao (China)

Difan Zhou (China)

Conference Chairs

Chuanbing Cai

 

Shanghai University

Liye Xiao

 

Electrical Engineering, Chinese Academy of Science,China